«لیست اخبار»


1393/6/14
دقت در تکمیل فرمهای ثبت نام

دانشجویان گرامی لطفا در پر نمودن فرمهای مربوط به درخواست خوابگاه و فرم محارم دانشجویی بسیار دقت نمایید تا اطلاعات وارد شده صحیح و مطابق با واقعیت باشد، چنانچه مطالب ناخوانا یا کذب باشند، مسیولیت به عهده خود دانشجو می باشد.