«لیست اخبار»


1393/6/26
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

دانشجویان جدیدالورود گرامی، هنگام ثبت درخواست اسکان نیازی به انتخاب خوابگاه و اتاق نمی باشد زیرا دانشجویان براساس رشته و دانشکده خود به خوابگاههای مربوطه معرفی می گردند.