«لیست اخبار»


1395/11/2
زمان اسکان دانشجویان ورودی جدید در خوابگاه

دانشجویان ورودی بهمن 95، زمان اسکان شما در خوابگاهها یک روز قبل از شروع کلاسها می باشد و از پذیرش دانشجویان زودتر از این موعد معذوریم.

دانشکده پزشکی، تغذیه و سلامت     از 8 بهمن

دانشکده پرستاری و مامایی            از 22 بهمن

دانشکده داروسازی و پیراپزشکی     از 15 بهمن