«لیست اخبار»


1394/5/18
تمدید اسکان دانشجویان ساکن خوابگاه

دانشجویان گرامی ساکن خوابگاه، جهت تمدید اسکان خوابگاه  در سال تحصیلی 95-94،می بایست تا مورخ 94/06/05 به سامانه اسکان مراجعه و با تکمیل فرم تقاضا، درخواست خود را ارسال نمایید. لازم به ذکر است عدم ارسال فرم درخواست خوابگاه به منزله انصراف از خوابگاه می باشد و در مهرماه 94 به شما خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.