«لیست اخبار»


1394/6/14
درخواست خوابگاه دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول 95-94

مهلت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم 95-94 متقاضی خوابگاه دانشجویی، از تاریخ 94/06/15لغایت 94/07/05 می باشد.

دانشجویان جدیدالورود شهرستانی می توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با در اختیار داشتن شماره دانشجویی به سامانه اسکان دانشجویان به آدرس http://eskan.sbmu.ac.ir مراجعه نموده و درخواست خود را تکمیل و ارسال نمایند. لازم به ذکر است درخواستهای نیمسال دوم رسیدگی نخواهند شد.