«لیست اخبار»


1395/10/27
درخواست خوابگاه دانشجویان جدیدالورود بهمن1395

دانشجویان پذیرفته شده نیمسال دوم تحصیلی 96-95 جهت درخواست خوابگاه، چنانچه مشمول قوانین اسکان دانشجو می باشند، درخواست خود  را از تاریخ اول بهمن لغایت 15 بهمن در سامانه اسکان ثبت نموده و از طریق سابقه سکونت همین سامانه نتیجه درخواست را مشاهده نمایند.

لطفا جهت آگاهی از روند ثبت نام، راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید.