«لیست اخبار»


1396/10/23
درخواست خوابگاه دانشجویان جدیدالورود بهمن 1396

دانشجویان پذیرفته شده روزانه نیمسال دوم تحصیلی 97-96 که ساکن شهرستان هستند، جهت درخواست خوابگاه، می بایست درخواست خود  را از تاریخ 23 دیماه لغایت 6بهمن در سامانه اسکان ثبت نموده و از طریق سابقه سکونت همین سامانه نتیجه درخواست را مشاهده نمایند.

لطفا جهت آگاهی از روند ثبت نام، راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید.