«لیست اخبار»


1393/6/3
شرایط غیر مجاز جهت اخذ خوابگاه

1- دانشجویان ساکن تهران و حومه تهران

2- دانشجویان مقاطع تحصیلی دکترای تخصصی و دستیاری

3- دانشجویان انتقالی و میهمان

4- دانشجویان بین الملل