«لیست اخبار»


1394/10/5
آغاز ثبت درخواست خوابگاه دانشجویان ورودی نیمسال دوم95-94 از مورخ 94/10/26

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم 95-94متقاضی خوابگاه دانشجویی از تاریخ  94/10/26 لغایت 94/11/7می باشد.

دانشجویان جدیدالورود شهرستانی می توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با در اختیار داشتن شماره دانشجویی به سامانه اسکان دانشجویان به آدرس http://eskan.sbmu.ac.ir مراجعه نموده و درخواست خود را تکمیل و ارسال نمایند.